Terms of service

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Definice

Následujícími termíny se v těchto obchodních podmínkách rozumí:

„Prodávajícím“ Floraland.cz, se sídlem Na Křenkově 3, Praha, 15400, IČO: 09496238

„Kupujícím“ fyzická nebo právnická osoba, která učiní Prodávajícímu prostřednictvím Elektronické objednávky závazný návrh Kupní smlouvy

„Smluvními stranami“ Kupující a/nebo Prodávající

„Floraland.cz“ elektronický obchod Prodávajícího na webové adrese www.floraland.cz

„Kupní smlouvou“ kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej Produktů a která byla uzavřena na dálku prostřednictvím Elektronické objednávky ve Floraland.cz

„Elektronickou objednávkou“ odeslaný elektronický formulář uvedený na Floraland.cz obsahující informace o Kupujícím, objednaném Produktu a celkové ceně, zpracovaný systémem Floraland.cz.

“Akceptací” závazné potvrzení Elektronické objednávky, které zašle Prodávající Kupujícímu na e-mail adresu uvedenou Kupujícím v Elektronické objednávce.

“Kupní cenou” kupní cenu za Produkt, jehož prodej a koupě je předmětem Kupní smlouvy

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy. Kupující a Prodávající tímto prohlašují, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

2. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujícího jsou uvedené na Floraland.cz.


2. Objednávka

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech podstatných náležitostí objednávky definovaných dále v těchto obchodních podmínkách.

2. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou a/nebo za škodu, která byla způsobena důsledkem skutečnosti, že Kupující v Elektronické objednávce neposkytl všechny požadované údaje a/nebo poskytl požadované údaje chybně.

3. Přijatá Elektronická objednávka je považovaná za návrh Kupní smlouvy a je závazná. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku Akceptace.

4. Kupující je povinný zkontrolovat obsah Elektronické objednávky uvedený v Akceptaci. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu Elektronické objednávky uvedeném v Akceptaci je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonického kontaktu neprodleně po doručení Akceptace, nejpozději však do 10 minut. V opačném případě se má za to, že obsah Elektronické objednávky se od jejího obsahu uvedeného v Akceptaci neliší.

5. Za podstatné náležitosti Elektronické objednávky se považují:

Identifikace Kupujícího, t.j. v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo, IČO, telefon a e-mail, popřípadě DIČ a v případě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mail;
Specifikace objednaného Produktu podle katalogu Produktů a jeho množství;
Adresa místa dodání (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že Produkt má být doručen na adresu sídla/bydliště Kupujícího);
Preferovaný čas dodání (den, hodina);
Jméno a příjmení a kontaktní údaje (telefon) osoby oprávněné k převzetí dodávaného Produktu (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného produktu je oprávněný Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec či rodinný příslušník);

6. Pokud nebude Elektronická objednávka obsahovat náležitosti podle předcházejícího článku, je považovaná za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků Elektronické objednávky. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících Elektronickou objednávku Prodávajícímu se Elektronická objednávka považuje za úplnou.

7. U produktů označených značkou 18+ obsahujících alkohol kupující prohlašuje, že je starší 18 let.


3. Storno objednávky

1. Kupující je oprávněn vzít zpět Elektronickou objednávku bez udaní důvodu kdykoli před Akceptací. V případě, že Elektronická objednávka již byla Akceptací ze strany Prodávajícího závazně potvrzena, má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy nejpozději do 24 hodin před preferovaným časem dodání Produktu.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující chybně uvedl telefonního číslo nebo jiné údaje v Elektronické objednávce, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také v případě, že objednaný Produkt nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež Prodávající neovlivní a/nebo je nemohl předvídat.

4. V případě Elektronické objednávky s platbou předem kartou nebo přes internet banking je Prodávající povinný vrátit zaplacené peněžní prostředky do pěti (5) pracovních dní ode dne přijetí zpětvzetí Elektronické objednávky ze strany Kupujícího nebo ode dne účinného oznámení odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy, a to na účet Kupujícího, přes který byla realizovaná platba za produkt.


4. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednaný Produkt na adresu zadanou Kupujícím v Elektronické objednávce v hlavním městě Praha a Kupující se zavazuje objednaný Produkt převzít. Po dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné i osobní převzetí objednaného Produktu na adrese provozovny Prodávajícího. K předání objednaného produktu se Kupující zavazuje poskytnout Prodávajícímu veškerou nutnou součinnost, zejména se zavazuje zdržovat se v preferovaném čase dodání včetně rozmezí jedné hodiny před a po preferovaném čase dodání na adrese místa dodání.

2. Dodání objednaného Produktu je možné každý kalendářní den ve všední dny i o víkendech a svátcích. Produkt bude doručen v zákazníkem vybraný den a čas. Osoba oprávněná k převzetí objednávky se musí v tomto čase vyskytovat na místě doručení produktu.

3. Dodaní Produktu je možné nejdříve od 2 hodin od přijetí Elektronické objednávky. V případě osobního doručení je možné vyzvednutí nejdříve za hodinu od objednání.

4. Prodávající se zavazuje vyvinout nejlepší úsilí, aby Kupujícímu dodal objednaný Produkt v preferovaném času dodání uvedeném Kupujícím v Elektronické objednávce. Kupující však bere na vědomí, že Produkt může být Prodávajícím doručen s malým zpožděním vzhledem k dopravní situaci.

5. Kupující se zavazuje objednaný Produkt převzít v preferovaný den a čas doručení. V případě, že nedojde k doručení objednaného Produktu Kupujícímu z důvodu na straně Kupujícího, zejména odmítne-li Kupující objednaný Produkt převzít nebo neposkytne k předání objednaného Produktu veškerou nutnou součinnost, zejména se nezdržuje v čase dodání na adrese místa dodání, má Prodávající právo na 50% z ceny objednávky, které pokryjí náklady na výrobu a doručení objednávky.

6. V případě, že nedojde k doručení objednaného Produktu Kupujícímu z důvodu na straně Kupujícího, zejména odmítne-li Kupující objednaný Produkt převzít nebo neposkytne k předání objednaného Produktu veškerou nutnou součinnost, zejména se nezdržuje v čase dodání na adrese místa dodání, zavazuje se Kupující zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% Kupní ceny. Smluvní pokuta je splatná ke dni následujícímu po dni, ve kterém na její zaplacení vznikl Prodávajícímu nárok.

7. V případě, že Prodávající doručí Kupujícímu objednaný Produkt v preferovaný den a čas doručení, nedostává se Prodávající s dodáním Produktu do prodlení.

8. Prodávající se také nedostane do prodlení s dodáním Produktu v případě, že Prodávající doručí Kupujícímu objednaný Produkt v čase pozdějším v preferovaný den doručení z důvodů na straně Kupujícího, zejména z důvodu chybně uvedeného telefoního čísla nebo jiných údajů v Elektronické objednávce, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

9. Prodávající se taktéž nedostane do prodlení s dodáním Produktu v případě jeho dodání v čase pozdějším z důvodu, že objednananý Produkt nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež Prodávající neovlivní a/nebo je nemohl předvídat. V takovém případě se Prodávající zavazuje Kupujícího kontaktovat a vyvinout snahu ke změně preferovaného času či data dodání objednaného Produktu.

10. Dodání objednaného Produktu v průběhu svátků a prázdnin může být časově omezené, přičemž Prodávající je povinen na tyto omezení upozornit Kupujícího na Floraland.cz.

5. Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se v souladu s § ustanovením 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala.

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího se považuje také vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch na straně Prodávajícího.


Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.