Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých Osobních údajích.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů se může odvolat písemným oznámením. 

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Floraland.cz povinen tuto informaci předat. Floraland.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Floraland.cz a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.